Informació de l’empresa

Denominació: Brain2Store
Domicili: Avinguda de Les Corts Catalans, núm. 8, 1a planta, oficines 8-9
08173, Sant Cugat del Vallés, Barcelona
Telèfon: +34 93 590 69 22
E-mail: informacion@brain2store.com

Acceptació

El present avís legal regula l’ús de la pàgina Web de Brain2Store (d’ara endavant, la “Web”). La navegació o l’ús de la Web per part de qualsevol usuari (d’ara endavant, “Usuari”) comporta la plena acceptació, sense reserva de cap classe, de les presents condicions que consten permanentment exposades en aquest Avís Legal, i que han de ser llegides atentament per l’Usuari cada vegada que connecti a la Web davant la possibilitat que les mateixes hagin canviat des de l’última vegada que l’Usuari es va connectar. Si l’Usuari no està d’acord amb aquestes condicions, li preguem que no continuï usant aquesta Web.

Legislació i Jurisdicció aplicables

Amb caràcter general, les relacions entre Brain2Store. amb els seus Usuaris derivades de la prestació de les solucions, dels productes i dels serveis continguts en la present Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Finalitats de tractament de dades : Clients / Potencials Clients

De conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant LOPDGDD), així com en la seva normativa de desenvolupament actual i amb el que es disposa en el Reglament del Parlament Europeu relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, “el RGPD”) i qualsevol altra norma que la modifiqui i/o substitueixi en el futur, posem en coneixement de l’Usuari que les dades que proporcioni a BRAIN2STORE, ja sigui a través de qualssevol formularis en línia de recollida de dades o obtinguts en ocasió de la seva condició d’Usuari registrat, seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de BRAIN2STORE i es tractaran conforme les següents finalitats:

  1. A Brain2Store S.L. tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat o enviar-li la informació requerida. Les dades proporcionades es conservaran mentre no ens sol·liciti el cessament de l’activitat. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si a Brain2Store S.L. estem tractant les seves dades personals, per la qual cosa pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant Brain2Store S.L., Av. de Les Corts Catalans, 8, Pl. 1 Of. 8-9/ Edifici SC Trade Center II / 08173, Sant Cugat del Vallés-Barcelona, o a l’adreça de correu electrònic informacion@brain2store.com, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquest efecte a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.
  2. Així mateix, en cas de registre per a algun dels nostres esdeveniments, ens dona la seva autorització per a enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, email o telèfon) i convidar-li a altres esdeveniments organitzats per l’empresa. Si no desitja rebre aquesta comunicació, sol·licitem que ens enviï un mail amb l’assumpte «Baixa publicitat» a informacion@brain2store.com

Dades de Candidats (Treballa amb nosaltres)

“A Brain2Store S.L. tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de mantenir-lo informat de les diferents vacants a un lloc de treball que es produeixin en la nostra organització. Les dades proporcionades es conservaran fins a l’adjudicació d’un lloc de treball o fins que Vostè exerceixi el seu dret de supressió. Les dades no se cediran a tercers. Vostè té dret a obtenir informació sobre si en Brain2Store S.L. estem tractant les seves dades personals, per la qual cosa pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant Brain2Store S.L., Av. de Les Corts Catalans, 8, Pl. 1 Of. 8-9/ Edifici SC Trade Center II / 08173, Sant Cugat del Vallés Barcelona o en l’adreça de correu electrònic informacion@brain2store.com, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquest efecte a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.”

Objecte de la Web

Les pàgines contingudes en aquesta Web tenen per objecte principal informar de manera gratuïta de les activitats, solucions, productes i serveis de BRAIN2STORE.

Pel que concerneix els accessos restringits per a Usuaris que haguessin contractat algun de les solucions, productes o serveis de BRAIN2STORE. (d’ara endavant, Client), el seu objecte addicional és facilitar l’accés als mateixos que es regularà conforme a les condicions específiques del servei. L’accés als espais restringits i aquells que inclouen la captura de dades personals es realitza en un entorn segur.

Regles relatives als continguts

La informació que apareix en aquesta web és la vigent en la data de la seva última actualització. BRAIN2STORE. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació o el contingut d’aquesta el seu Web així com el present Avís Legal i la Política de Dades. En aquest sentit, BRAIN2STORE. fa els màxims esforços per a evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquesta pàgina.

BRAIN2STORE. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del seu Web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitzi. Així mateix, s’exonera a l’empresa de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l’Usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per BRAIN2STORE.

BRAIN2STORE. no controla ni per tant assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines Web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços (links). La presència d’enllaços (links) en la Web de BRAIN2STORE. té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.

En el cas que l’Usuari tingués coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o els serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb BRAIN2STORE. indicant les dades personals del comunicant i una breu descripció dels fets. La recepció per part de BRAIN2STORE. de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà per si mateixa, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant.

Queda expressament prohibit l’ús de la Web amb finalitats lesius de béns o interessos, així com actuacions que de qualsevol forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software) de BRAIN2STORE. o de tercers.

Propietat intel·lectual i industrial

L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts de la Web de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal i la Política de Dades, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que en el seu cas poguessin ser aplicable.

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines Web, el seu disseny gràfic, bases de dades i codis són titularitat de BRAIN2STORE. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, tret que existeixi una autorització per escrit. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en la Web estan protegits per llei.

El contingut i la informació a la qual pugui accedir el Client o Usuari a través d’aquesta Web, són propietat de BRAIN2STORE. Es pot visualitzar aquesta informació per a usos personals, informatius i no comercials, però queda terminantment prohibit copiar, distribuir, reproduir, llicenciar, enviar o vendre qualsevol tipus d’informació que obtingui de la Web de BRAIN2STORE.

Respecte a les cites de solucions, productes i serveis de tercers, BRAIN2STORE. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la Web l’existència de drets o cap responsabilitat de BRAIN2STORE. sobre aquests, com tampoc suport, patrocini, o recomanació per part de BRAIN2STORE. tret que es manifesti de manera explícita.

Informació sobre aspectes tècnics

BRAIN2STORE. no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l’empresa; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de BRAIN2STORE. Així mateix, s’exonera l’empresa de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per BRAIN2STORE.

D’altra banda, BRAIN2STORE. pot requerir de manera provisional la suspensió dels serveis quan això sigui necessari per a la reparació o manteniment dels equips, programes o xarxes pròpies.